Happy birthday to Richard Feynman  (1918 - 1988)!

Happy birthday to Richard Feynman  (1918 - 1988)!